Biyografi

Prof.Dr. İsmail AYDOĞAN

İlk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş ve Ankara’da tamamladı. Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi ve Teftişi Bölümünden
mezun oldu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsünde, aynı alanda,
yüksek lisans ve doktora yaptı. 1997-2014 yılları arasında Erciyes Üniversitesi
Eğitim Fakültesi ve Edebiyat Fakültesinde Araştırma Görevlisi, Yardımcı Doçent
ve Doçent olarak çalıştı. 2014 yılında Kırıkkale Üniversitesine geçti. 2015
yılında profesör oldu. Hâlen Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim
üyesi olarak çalışmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında uzun ve kısa süreli
görevlerde bulunan Aydoğan’ın 10 kitabı, ulusal ve uluslararası dergilerde
yayımlanmış altmışın üzerinde kitap bölümü, makale ve bildirisi bulunmaktadır.

Eğitim Bilgileri

1-) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Teftişi, 1998-2002, Tez Adı: MEB ilköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinin personel geliştirmeye ilişkin görüşleri. Devamını Oku…

2-) Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Planlaması, 1995-1998, Tez Adı: Özel okullarda yönetim süreçlerinin işleyişi. Devamını Oku

3-) Lisans: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi ve Planlaması, 1990-1994

Akademik Unvanlar/Görevler

Ø Prof. Dr. Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2015’den beri

Ø Doç.Dr., Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2014 -2015

Ø Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2010 -2014

Ø Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2003 – 2010

Ø Araştırma Görevlisi, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 1997-2003

Mesleki ve İdari Deneyim

1-) Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı, 2017-2022

2-) Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, 2016 (devam ediyor)

3-) Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü, 2015-2018

4-) Erciyes Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörü, 2010-2014

5-) Bölüm Başkanı, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009-2010

6-) Bölüm Başkanı, Erciyes Üniversitesi H.Ş. Meslek Yüksekokulu, 2009

7-) Bölüm Başkan Yardımcısı, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2005-2007

 

Yurt Dışı Deneyim

Ø Girne-Amerikan Üniversitesi, Misafir Öğretim Üyesi, 2007-2008

Ø  Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi, Misafir Öğretim Üyesi, 2003-2005

 

SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1-) Bayram, N., Doğan, A. A., Aydoğan, İ. (2014). Anger Expression Depression Anxiety and Stress among Turkish Students Living in Turkey and Germany, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(3) (Yayın No: 3092408)

2-) Aydoğan İ. (2013). “Evaluation of School Administrator’s Life Quality in Terms of Some Certain Variables”, Education and Science, vol.38, pp.327-335.

3-) Aydoğan İ. (2013). “Eğitim ve Tarih Ekseninde Sosyal Bilinci ve Sosyal Bilinçaltıyı Oluşturmak”, Belleten, pp.303-316.

4-) Özdemir, T. Y.,Boydak Ozan, M.,Aydoğan, İ. (2013). Influences of Multimedia Lesson Contents On Effective Learning. Educational Process: International Journal, 2(1-2), 47-58. (Yayın No: 1896138)

5-) Aydoğan İ. (2012). “The Existence of Favoritism in Organizations”, Afrıcan Journal of Busıness Management, vol.6, pp.4577-4586.

6-) Aydoğan İ. (2009). “An Evaluation of The Materialization of The Latent Functions of Education According To Student Perceptions”, Education, vol.129.

7-) Aydoğan İ., Doğan A., Bayram N. (2009). “Burnout Among Turkish High School Teachers Working In Turkey And Abroad: A Comparative Study”, Journal of Research in Educatıonal Psychology, vol.7.

8-.) Aydoğan İ. (2008). “Favoritism In The Classroom: A Study On Turkish Schools “, Journal of Instructional Psychology, vol.35.

Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1-) Aydoğan, İ., & Fidan, M. S. (2022). Sömürgecilik Bağlamında Afrika’da Eğitim. Africania, 2(2), 128-149.

2-) Aydoğan, İ. (2021). Helal Kavramının Eğitimde Yeri Var Mıdır? Helal ve Etik Araştırmalar Dergisi, 3(1), 37-42

3-) Aydoğan, İ. (2019), Bağımsızlığın Eğitsel Temelleri ve Milli Eğitim Anlayışı, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 9, sayı 2

4-) Aydoğan, İ. ve Küçükçene, M (2018). Eğitim Yönetiminde Adaletin Gerekliliği Üzerine Bir İnceleme, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2

5-) Aydoğan, İ. ve Özbal, N. (2017). Eğitimde estetiğin gerekliliği ve oluşumu üzerine bir inceleme, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7-Sayı 2, s.249-260

6-) Aydoğan, İ. (2017). Sekülerizm, kültür ve eğitim. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 1. s.1-8

7-) Aydoğan, İ. (2016). Bir eğitim aracı olarak modernizm ve Müslümanların açmazı. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 1. s.1-10

8-.) Aydoğan, İ. (2016). Doğu-Batı paradigması bağlamında değer ve eğitimi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 6. Sayı 2. ss.1-8

9-) Aydoğan, İ. (2015). Türkiye’nin Eğitim Paradigması ve Yeni Paradigma Oluşturma Zorunluluğu Üzerine, TYB Akademi, Sayı 13, ss. 25-38

10-) Aydoğan İ. ve Yaylacı A. F. (2012). “Üniversite-Siyaset İlişkisinde Temel Problem Olarak Paradigma Sorunu”, Düşünce Dünyasında Türkiz Siyaset ve Kültür Dergisi, Cilt.3, ss.85-101.

11-) Aydoğan İ. (2012). Okul Binalarının Özellikleri ve Öğrenciler Üzerine Etkileri, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 193, ss.29-40.

12-) Aydoğan İ., Şar A., Işıklar A. (2012). Atama Bekleyen Öğretmen Adaylarının Yaşam Doyumunu Yordayıcı Değişkenlerin İncelenmesi, Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.257-271.

13-) Aydoğan İ. ve Helvacı M. (2011).  Etkili Okul Ve Etkili Okul Müdürüne İlişkin Öğretmen Görüşleri, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.42-61.

14-) Aydoğan İ. (2011). Kuantum Fiziğinin Eğitim Bilimlerine Etkisi: Hologram ve Morfik Alanlar, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 31,ss.189-199.

15-) Aydoğan İ. (2011). Öğretmenlerin Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeylerinin Öğrenciler Tarafından Algılanması, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.87-96.

16-) Aydoğan İ. (2011). Genel Liselere Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Problemleri, Aile ve Toplum Dergisi, cilt.7, ss.47-67.

17-) Aydoğan İ. ve Kaşkaya A. (2010). İlköğretim Okul Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.1-16.

18-) Aydoğan İ. (2010). İlköğretim Okullarında Sınıf Geçme: Türkiye ve Diğer Ülkeler: Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Journal of World of Turks, vol.2, pp.59-70.

19-) Aydoğan İ. (2009). Favoritism in The Turkish Educational System: Nepotism, Cronyism And Patronage, Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.4.

20-) Aydoğan İ. (2007). Ev Okulları, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı, 2.ss.72-85

21-) Aydoğan İ. (2008). Okul Yöneticilerinin Öğretmenleri Etkileme Becerileri, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 25, ss.33-51.

22-) Aydoğan İ. (2008). Küreselleşme ve Etkisi: Rus ve Kırım Tatar Öğrencilerin Tutum ve Davranışlarının Analizi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 25. ss.107-119.

23-) Aydoğan İ. (2008). Çeşitli Ülkelerde Eğitim Personelini Geliştirme Faaliyetleri ve Bir Model Önerisi, KKTC Milli Eğitim Dergisi, Sayı 2.

24-) Aydoğan İ. (2006). İlköğretim Okullarında Okul-Çevre İlişkilerinin Düzeyi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, ss.121-136.

25-) Aydoğan, İ. (2007). Okul faaliyetlerine aile katılımı engelleyen faktörler. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (2), 259-273.

26-) Aydoğan, İ. (2007). Değişim süreci ve okul personeli. GAU Journal of Social and Applied. Science, 3(5), 13-24.

27-) Aydoğan, İ. ve Çilsal, Z. (2007). Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yetiştirilme Süreci (Türkiye ve Diğer Ülkeler). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22, 179-197.

28-) Aydoğan İ. ve Gündoğdu F. (2006). Kadın Öğretim Elemanlarının Boş Zamanlarını Değerlendirme Etkinlikleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 2, ss.217-232.

29-) Aydoğan İ. ve Köken N. (2006). Yabancı Dil Öğretmenlerinin Mesleki Yönden Geliştirilmesi, Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı 31(337), ss.9-15.

30-) Aydoğan, İ. ve Şahin, A. E. (2006). Comenius Okul Ortaklıkları Projelerinin, Comenius Amaçlarının Gerçekleşmesine Katkısı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48 (48), 455-480

31-) Aydoğan İ. ve Yaylacı A.F. (2006). Eğitim Yöneticisinin Takdir Yetkisi, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 171. ss. 203-218

32-) Aydoğan İ. ve Yaylacı A. F. 2004). Eğitim Süreçlerinin Yeniden Tanımlanmasına Dönük Bir Öneri; Öğreşme, Eğitim-Bilim-Toplum Dergisi, 2(8), 40- 55.

33-) Aydoğan, İ. (2003). Öğretim Ortamında Düşüncenin Gücü. Afyon Kocatepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 200-222

34-) Aydoğan, İ.ve F. Kukul. (2003). Öğretmen ile Öğretim Üyelerinin Demokratik Davranışlarının Analizi, Eğitim Araştırmaları, Bahar, Sayı:11, s.23-32.

35-) Aydoğan İ. (2002). Etkili Yönetim, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 13, ss.61-75

36-) Aydoğan, İ. (2000). Örgütsel Etkililik. Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı:268, 4

37-) Aydoğan, İ. (2000). Öğretim Üyelerinin Lisansüstü Eğitim konusunda Görüşleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Sayı 23.411-430

 

Kitapları

1)Aydoğan, İ. ve Fidan, M. S. (2022). Afrika’da Sömürgecilik ve Eğitim. Cilt I.II. III. Hece Yayınları, Ankara

2)Aydoğan, İ. (2020). Eğitimin Kimlik Arayışı. Pegem Yayınları, Ankara

3)Aydoğan, İ. ve Özbal, N. (2019). Eğitimde Nezaket. Pegem Yayınları, Ankara

4)Aydoğan, İ. (2021). Hayatı ve Fikirleriyle Nurettin Topçu. Hece Yayınları, Ankara

5)Aydoğan, İ. (2022). Eğitimin Türkçesi. (İkinci Baskı).  Pegem Yayınları, Ankara

6)Aydoğan, İ. (2017). Kültür Temelli Eğitim. (İkinci Baskı). Harf Yayınları, Ankara

7)Aydoğan, İ. (2021). Eğitim ve Paradigma. (Üçüncü Baskı). Harf Yayınları, Ankara

8)Aydoğan, İ. ve Helvacı, M.A. (2013). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimi. Öncü Basımevi, Ankara

9)Aydoğan, İ. ve Yaylacı, A.F. (2010). European Turks “Education and Integration”. Erciyes University Press Number:178, Vol-1-2.

10)Aydoğan, İ. ve Yaylacı, A.F. (2008). Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi “Eğitim ve Kültür”. Erciyes Üniversitesi Yayınları, No:165, Cilt-1-2.

 

Kitap Bölümleri

1-) Aydoğan, İ. (2013).   Örgüt ve Yönetim Kuramları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Prof. Dr. Niyazi Can, Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.2-32.

2-) Aydoğan, İ. (2010). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, Memduhoğlu H.B., Yılmaz K., Ed., Pegema Yayıncılık, Ankara, ss.291-316.

3-) Aydoğan, İ. (2010).  Öğrencilerde İstenmeyen Davranışların Yönetimi, Sınıf Yönetimi, Editör; Celal Gülşen, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.122-140

4-) Aydoğan, İ. (2007).  Eğitimin Politik Temelleri, Eğitim Bilimine Giriş, Emin Karip, Ed., Pegema Yayıncılık, Ankara, ss.181-226.

5-) Aydoğan İ. ve Kepenek Y. (2000). Grupta problem çözme; kalite çemberleri, Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Cevat Elma ve Kamile Demir, Ed., Anı Yayıncılık, Ankara.ss.283-305

6-) Aydoğan, İ. (2008). Öğretim Araç ve Gereçleri, Öğretim ilke ve Yöntemleri, Mehmet Arslan Edit. Anı Yayıncılık, Ankara, ss. 217-237

Dergi Editörlüğü ve Hakemlikleri

1-) Kırıkkale üniversitesi Eğitim Dergisi (Editör-devam ediyor)

2-) Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Editör-2015-2018)

3-) Milli Eğitim Dergisi (hakem)

4-) KKTC Milli Eğitim Dergisi (hakem)

5-) Eğitim ve Bilim Dergisi (hakem)

6-) Eğitim Bilimleri Araştırmalar Dergisi (hakem)

7-) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (hakem)

8-.) Burdur Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (hakem)

9-) Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (hakem)

Etkinlik Organizasyonu

1-) Uluslararası Afrika Konferansı, 28-30 Kasım 2022, Tanzanya (Düzenleme Kurulu Üyesi)

2-) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, Uşak, Eylül 2012

3-) 21.Yüzyılda Türkiye’nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, Ankara, Aralık 2011

4-) International Conference on Computing Technology and Information Management, Bilim Kurulu Üyesi, Guney Kore, Nisan 2012

5-) 3.Uluslararsı Eğitim Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, KKTC, Haziran 2008

6-) 16th North-East Asia Symposium on Nano, Information Technology and Reliability, Bilim Kurulu Üyesi, Çin, Ekim 2011

7-) 2nd International Congress of European Turks; Education and Integration, Düzenleme Kurulu Başkanı, Belçika, Mayıs 2009

8-.) I. Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi, Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, Belçika, Şubat 2008

9-) 5th International Conference on Interaction Sciences, Bilim Kurulu Üyesi, Guney Kore, Temmuz 2012