Ulusal Dergilerde Yayınlanan

Aydoğan, İ., & Fidan, M. S. (2022). Sömürgecilik Bağlamında Afrika’da Eğitim. Africania, 2(2), 128-149. 

Sömürge eğitimiyle Avrupalıların üstün görüldüğü ölçü ve düzende Afrikalılar değersizleştirilmiştir. Bu eğitimi benimseyen Afrikalılar efendilerinin bir gölgesi hâline gelmişler ve bu durum Avrupalıların otoritesini sorgulamayı son derece zorlaştırmıştır. Sömürgeciler eğitimi, her zaman sosyal mühendisliğin birincil aracı olarak görmüştür. Eğitimi uygarlaştırma misyonu ile örterek yerlilere kendi değerlerini empoze etmişlerdir. Bu makale, Afrika’daki kolonyal eğitim tarihindeki bu süreci geçmişten günümüze ortaya koymayı amaçlamıştır. Devamını oku…

Aydoğan, İ. (2021). Helal Kavramının Eğitimde Yeri Var Mıdır? Helal ve Etik Araştırmalar Dergisi, 3(1), 37-42

Eğitim, insanın düşünce ve davranışlarını kültüre uygun hale getirme işidir. Öğretim, bu faaliyetin bilgi kısmını oluşturur. Ancak öğretimin varlığını borçlu olduğu yer, kültürdür. Öğretimin her alt alanı, kültür düşüncesine göre anlam ve mana kazanır. Seküler eğitimin insanı anlam ve mana açısından itibarsızlaştırması, kültürün hayatın dışına atılmasıyla olmuştur. Kültürün önemli bir kavramı helal kavramıdır. Bu çalışmada, eğitim ve öğretime dair düşünce ve kazanımların helalle ilişkisi kurulmaya çalışılmıştır.  Devamını Oku…

Aydoğan, İ. (2019), Bağımsızlığın Eğitsel Temelleri ve Milli Eğitim Anlayışı, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 9, sayı 2

Eğitim sisteminin en önemli görevi, bağımsız zihinlere sahip bireyler yetiştirmektir. Çünkü bağımsızlık, özgün olmakla eş değerdir. Bağımsızlığı ortadan kaldıran beş etken bulunmaktadır. Bunlar: ciddiyetsizlik, ahlaksızlık, samimiyetsizlik, sorumsuzluk ve merhametsizliktir. Eğitim sistemi, yetiştirdiği insanlara ciddiyet, samimiyet, ahlak, merhamet ve sorumluluk duygularını aşıladığında insan gelişir, insan gelişirse toplum ve devlet gelişir. Bu çalışmada bir ülkenin bağımsızlığını sağlayan bu etkenlerin eğitimle verilmesi gerektiği konusu işlenmiştir. Devamını Oku…

Aydoğan, İ. ve Küçükçene, M (2018). Eğitim Yönetiminde Adaletin Gerekliliği Üzerine Bir İnceleme, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2

Toplumlarda uyum ve düzenin devamı için adalet olmazsa olmazlardandır. Kişilerin birbirlerinin haklarını çiğnemeden hayatlarını devam ettirmesi adalet ve saygı çerçevesinde gerçekleşecektir. Bugün insanların birbirleri ile olan etkileşimi artmış ve adalet, üzerinde durulması gereken daha da önemli bir kavram haline gelmiştir. Toplumda olduğu gibi her örgütün kendi hedeflerini gerçekleştirmesinde ve çalışanlarının memnuniyetini sağlamasında da adalet önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda, eğitim örgütlerinde adalet kavramının incelenmesi ve açıklanması, örgüt çalışanları ve örgütlerde bir farkındalık oluşturacaktır. Aynı zamanda çalışanların örgüte olan bağlılığını, mesleki başarılarını, performanslarını, motivasyonlarını, örgütsel vatandaşlık davranışlarını ve çalışanlar arasındaki etkileşim ve iletişimi de olumlu yönde etkileyecektir. Devamını Oku…

Aydoğan, İ. ve Özbal, N. (2017). Eğitimde estetiğin gerekliliği ve oluşumu üzerine bir inceleme, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7-Sayı 2, s.249-260

Bireyin yaptığı işin ahlakça zorunluluğunun bilincinde olması ve bunu kendinde duyması yeterli olmayıp, aynı zamanda yapılan o işin güzelliğinin ya da yüceliğinin de bilincinde olması gereklidir. Vatanseverlik veya topluma bağlılık gibi duygular, siyasal bir düşünce olmaktan çıkıp, aynı zamanda estetik bir coşku olduğu zaman, etkili bir kuvvet haline gelebilmektedir. Öte yandan bireyin eğitim sürecinde, davranış duyarlılığı, güzel algısı ve etkinliklere eklenen sanat ve estetik bakış açısı ile hayatının tüm alanına, düşüncelerine ve kişiliğine de yansıyacak estetik duyarlık kazandırılmış olacaktır. Bu araştırmanın amacı, estetiğin tanımı ve kapsamı, güzel kavramı, estetik ve sanat, estetik duygu gelişimi, eğitimde estetik bakış açısının kazandırılmasının önemi, okul mekânlarının estetiği, Batı ve Doğu filozoflarının estetik ve eğitim ile ilgili görüş ve çalışmaları ve sanat merkezli eğitim konularını ortaya koymaktır. Devamını Oku…

Aydoğan, İ. (2017). Sekülerizm, kültür ve eğitim. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 1. s.1-8

Batı paradigmasının egemen olduğu bu çağın en temel özelliği seküler olmasıdır. Önce kendi kültürünü sekülerleştiren batı dünyası, eğitim aracılığıyla diğer kültürleri de sekülerleştirmiştir. Eğitimin Almanya öncülüğünde hem genel hem de zorunlu hale getirilmesinin amacı, bu seküler insan tipini ortaya çıkarmaktı. Bu eğitim sisteminin İslam ülkelerinde yaygınlaşması, Müslüman ülkelerin kendi kültürleriyle bağını koparmıştır. Bu nedenle Türkiye başta olmak üzere her ülkenin kültür temelli bir eğitim sistemine ihtiyacı vardır. Aksi durumda, bilgi ve becerisi yüksek ama aidiyet duygusu zayıf insan yetiştirme sistemi devam edecektir. Devamını Oku…

Aydoğan, İ. (2016). Bir eğitim aracı olarak modernizm ve Müslümanların açmazı. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 1. s.1-10

Bu çalışmada her türlü geleneği ve geleneksel olanı reddederek, yeniyi ve yeniliği savunan modernizmin insanı etkilemesi incelenmiştir. Aynı zamanda bu çalışmada, batılı toplumların sekülerizminin esas taşıyıcısı olan modernizmin Müslüman toplumlarda da benzer işlev gördüğü analiz edilmiştir. Özellikle yirminci yüzyıldan itibaren batı karşısında trajedi yaşayan Müslüman aydınların kendi benliklerini bulmak için girdiği sürecin bir betimlemesi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, özgür toplumların kendi varoluş temellerine dönmeleri ve bu dönüşün normal sancılarına değinilmiştir. Devamını Oku…

Aydoğan, İ. (2016). Doğu-Batı paradigması bağlamında değer ve eğitimi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 6. Sayı 2. ss.1-8

Değer, günümüz toplumlarının ve insanlarının önemli bir yoksunluğu olarak öne çıkarılmakta ve bu yoksunluktan kurtulmanın yolu olarak eğitim örgütleri göreve davet edilmektedir.  Bu çağın en önemli özelliği, modern ve post modern yaşam biçiminin insan tekine direkt hitap etmesi ve o insan tarafından kabul edilmek zorunda kalmasıdır. Teknolojik gelişmelerinde etkisiyle modern çağ, tüm toplumların geleneklerini işlevsiz bırakmış ve bu nedenle insanlar ve toplumlar kültürel değerlerden uzaklaşmak zorunda kalmışlardır. Devamını Oku…

Aydoğan İ. (2012). Okul Binalarının Özellikleri ve Öğrenciler Üzerine Etkileri, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 193, ss.29-40.

Eğitim-öğretim etkinliklerini etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Günümüzde öğretmen davranışları, konunun içeriği ve kullanılan yöntem ve materyaller kadar fiziksel çevre ve okul binalarının da eğitim-öğretim faaliyetlerini ciddi anlamda etkilediği görülmektedir. Bu çalışmada okul binalarının eğitim ve öğrenciler üzerindeki etkileri, okul binalarının yapımında dikkate alınması gereken özellikler, okul binaları konusunda yeni yaklaşımlar ve bu bağlamda Türkiye’de okul binalarının yapımındaki son eğilimler ele alınmıştır. Devamını Oku…

Aydoğan İ., Şar A., Işıklar A. (2012). Atama Bekleyen Öğretmen Adaylarının Yaşam Doyumunu Yordayıcı Değişkenlerin İncelenmesi, Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.257-271.

Son zamanlarda atanamama problemi, öğretmen adayları için ciddi sorun haline gelmekte ve onların yaşam doyumlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu araştırmada atama bekleyen öğretmen adaylarının yaşam doyumlarını yordayıcı değişkenler olarak, umutsuzluk, öğrenilmiş çaresizlik ve belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda farklı branşlardan 300’ü kadın ve 410’u erkek olmak üzere toplam 710 atama bekleyen öğretmen adayı araştırma kapsamına alınmıştır. İlişkisel tarama modeline dayalı olarak yapılan çalışma sonuçlarına göre, umutsuzluk ve belirsizliğe tahammülsüzlük atama bekleyen öğretmen adaylarının yaşam doyumunu önemli derecede yordarken, öğrenilmiş çaresizliğin yaşam doyumunu önemli derecede yordamadığı bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre önerilerde bulunulmuştur. Devamını Oku…

Aydoğan İ. ve Helvacı M. (2011). Etkili Okul Ve Etkili Okul Müdürüne İlişkin Öğretmen Görüşleri, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.42-61.

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin görüşlerine göre etkili okul ve etkili okul müdürüne ilişkin özellikleri belirlemektir. Araştırma 2009-2010 yılında Uşak ilinde ilköğretim okullarında görev yapan 105 öğretmen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan iki adet açık uçlu soruyla toplanmıştır. Açık uçlu sorularla elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, öğretmenlerin etkili okul özelliklerine ilişkin görüşlerinin eğitim öğretim süreci, okul çevre ilişkisi, okul iklimi –kültürü ve okul aile-veli ilişkisi olmak üzere dört ana tema altında toplandıkları belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin etkili okul müdürü özelliklerine ilişkin görüşlerinin, liderlik özellikleri ve görev-sorumluluk olmak üzere iki ana tema altında toplandıkları tespit edilmiştir. Devamını Oku…

Aydoğan İ. (2011). Kuantum Fiziğinin Eğitim Bilimlerine Etkisi: Hologram ve Morfik Alanlar, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 31,ss.189-199.

Hologramın en önemli özelliği, en küçük parçasının bütünün özelliklerine sahip olmasıdır. Hologram, morfo-genetik bir etki oluşturmaktadır. Bu etki, insanlarda, hayvanlarda kısaca tüm canlılarda görülebilmektedir. Söz konusu etkiye katkıda bulunanların sayısı arttıkça, etkinin gücü artmakta veya azaldıkça azalmaktadır. Eğitimde hologram, bütünlüğü ve kolektif aktiviteyi vurgular. Bu çalışmada son zamanlarda sosyal alanlarda da kullanılan kuantum fiziğinin önemli kavramlarından hologram ve morfik alanlar, ayrıca hologram ve morfo-genetik alanlar kavramları sosyal bilimler ve eğitim düşüncesi açısından incelenmiştir. Devamını Oku…

Aydoğan İ. (2011). Öğretmenlerin Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeylerinin Öğrenciler Tarafından Algılanması, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.87-96.

Öğretmenlerin görevlerini yaparken uymak zorunda oldukları etik ilkeler vardır. Öğrencinin gelişmesini sağlayacak bu ilkelere uyulması, mesleki olduğu kadar ahlaki bir zorunluluktur. Bu araştırmada öğrenci görüşlerine göre öğretmenlerin mesleki etik ilkelere uyma düzeyleri incelenmiştir. Araştırma, ortaöğretim okullarında öğrenim gören 380 öğrenci örnekleme alınarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerinin mesleki etik ilkelere büyük ölçüde uyduğu görülmüştür. Ancak öğrenciler, öğretmenlerinin sadece doğru davranışları ödüllendirme konusunda çok da yeterli olmadıklarını ifade etmişlerdir. Devamını Oku…

Aydoğan İ. (2011). Genel Liselere Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Problemleri, Aile ve Toplum Dergisi, cilt.7, ss.47-67.

Çalışma tarama modelindedir. Bu araştırmanın çalışma evrenini Kayseri’de genel liselerde, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören kız öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma evrenini oluşturan kız öğrencilerin sayıca çok fazla olması nedeniyle, örnekleme yöntemine gidilmiştir. Tesadüfî örneklem yoluyla 530 kız öğrenci örnekleme alınarak yapılan bu çalışmada anket tekniği kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, bireysel, psikolojik, aile, okul, madde kullanımı, cinsellik ile ilgili boyutlarda ele alınarak yorumlanmıştır. Devamını Oku…

Aydoğan İ. ve Kaşkaya A. (2010). İlköğretim Okul Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.1-16.

Bu çalışmada iletişimin önemine değinilmiş, okul yöneticilerinin iletişim becerileri üzerinde durulmuş ve Sivas ili örneğinde okul yöneticilerinin iletişim beceri durumları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma betimsel bir araştırma olup ilköğretim yöneticilerinin iletişim becerilerinin yönetici ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tesadüfi örnekleme yoluyla 28 okul yöneticisi ve 138 öğretmen, örneklem kapsamına alınmıştır. Devamını Oku… 

Aydoğan İ. (2010). İlköğretim Okullarında Sınıf Geçme: Türkiye ve Diğer Ülkeler: Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Journal of World of Turks, vol.2, pp.59-70.

Bu çalışmada, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi bazı ülkelerdeki sınıf geçme sistemleri üzerinde durulmuştur. Almanya ve Yunanistan gibi birçok Avrupa ülkesinde temel eğitimin ilk üç yılında değerlendirme ve sınıf geçme, öğrencilerin başarıları ve çabasına göre yapılmakta ve not verme uygulanmamaktadır. Avusturalya başta olmak üzere birçok ülkede öğretmenin kanaati öncelikli olmaktadır. Genel olarak sınıfta kalma yoktur, çok zorunlu hallerde sınıf tekrarı yapılmaktadır. Öğrencilerin sınıf geçmesi bakımından Türkiye’ye benzerlik gösteren ülkelerin başında Avusturya gelmektedir. Devamını Oku…

Aydoğan İ. (2007). Ev Okulları, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı, 2.ss.72-85

Bireyin eğitiminin kaçınılmaz olduğu çağımızda, çeşitli eğitim şekilleri ortaya çıkmaktadır. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bu farklı eğitim türlerinin amacı, bireyin yetişmesini sağlamaktır. Son yıllarda ortaya çıkan ve gittikçe de yaygınlaşma eğilimi gösteren eğitim biçimlerinden biri de ev okullarıdır. Bu makalede ev okullarının gelişimi, ev okullarına devam eden öğrencilerin ve onların ailelerinin özellikleri incelenmeye çalışılarak, ev okullarının özellikleri tanıtılmaya çalışılmıştır. Devamını Oku…

Aydoğan İ. (2008). Küreselleşme ve Etkisi: Rus ve Kırım Tatar Öğrencilerin Tutum ve Davranışlarının Analizi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 25. ss.107-119.

Küreselleşmeyle birlikte toplumlar ve bireylerin birbiriyle olan iletişimi ve birbirine olan bağımlılığı artmaktadır. Küreselleşmenin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru açılımı, teknolojik olduğu kadar sosyal konularda da olumlu veya olumsuz etkilerini göstermektedir. Bu etkiler, en çok toplumların gençliğinde görülmektedir. Çünkü gençlik, sahip olduğu ahlaki tutum ve davranışlarıyla, bir toplumun geleceğinin aynasıdır. Özellikle üniversite gençliği yetişmiş iş gücü ve geleceğin yöneticileri olarak görülebilir. Devamını Oku…

Aydoğan İ. (2008). Çeşitli Ülkelerde Eğitim Personelini Geliştirme Faaliyetleri ve Bir Model Önerisi, KKTC Milli Eğitim Dergisi, Sayı 2.

Liberal piyasa ekonomisinin hızla yaygınlaştığı günümüzde, özel kurum ve kuruluşların önemi gittikçe artmakta, devlet hemen her işten elini çekmekte ve özelleştirme yoluyla, hizmetlerin piyasa kanalıyla gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Belki de bu yüzyılın en önemli tarafı, örgütlerin ve personelin rekabet ederek hayatta kalmasıdır. Günümüzde özel okulların sayısı gittikçe artmaktadır. Gelecekte devletin okul açma ve işletme görevini özel kurum ve kuruluşlara bırakması kaçınılmaz olacaktır. Buna paralel olarak, devletin görevi olarak görülen eğitim personelinin geliştirilmesinin de özel kurumlarca yerine getirilmesi kaçınılmaz görünmektedir. Devamını Oku…

Aydoğan İ. (2006). İlköğretim Okullarında Okul-Çevre İlişkilerinin Düzeyi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, ss.121-136.

Çevrenin özellikleri, eğitimi ve öğrencinin başarısını etkilemektedir. Okulun genel ve özel çevresi, okulların dikkate alması gereken öneme sahiptir. Bu araştırmada okulların çevreye olan ilişkisinin düzeyi araştırılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen, geçerliği ve güvenirliği yapılan anketle veriler toplanmıştır. Araştırmada, ilköğretim okullarının çevreyle olan ilişkisinin istenen boyutta olmadığı, okulun öğretim programının çevreyi temel alarak yapılandırılmadığı, çevreyle ilişkisini güçlendirecek etkinliklerin olmadığı ve okulların çevrenin sorunlarına duyarlı olmadığı anlaşılmıştır. Devamını Oku…

Aydoğan, İ. (2007). Okul faaliyetlerine aile katılımı engelleyen faktörler. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (2), 259-273. 

Bu çalışmada ailenin okula katılımı ve aile katılımının öğrenci, aile ve toplum açısından yararları üzerinde durulmuştur. Ayrıca ailenin okula katılımını engelleyen faktörler üzerine bir çalışma yapılmış, çalışmanın sonucunda, zaman darlığı, okul faaliyetlerinin kapsamı hakkında yeterli bilgiye sahip olmama, ekonomik problemler ve ders-konu alanlanında yeterli bilgiye sahip olmama gibi nedenlerin ailenin katılımına engel olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca araştırmanın bulguları ABD deki kapsamlı bir çalışmayla karşılaştırılmıştır. Devamını Oku…

Aydoğan, İ. ve Çilsal, Z. (2007). Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yetiştirilme Süreci (Türkiye ve Diğer Ülkeler). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22, 179-197. 

Yabancı dil öğretmenliği, küreselleşen dünyada, önemini gittikçe artırmaktadır. Birçok ülke yabancı dil öğretmenlerini istihdam şekline göre yetiştirmekte ve eğitim programlarını ona göre düzenlemektedir. Özellikle, öğrenilen dilin konuşulduğu ülkeye gön-derme veya okullarda yabancı dil öğrenmeye ağırlık verme, uygulanan yöntemlerin başında yer almaktadır. Ayrıca öğrencilere çeşitli olanaklar sunarak, eğitimin bireysel yönden geliştirilmesine çalışılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye ve kimi ülkelerde uygulanan yabancı dil öğretmenleri yetiştirilmesi üzerinde durulmuştur. Devamını Oku…

Aydoğan İ. ve Gündoğdu F. (2006). Kadın Öğretim Elemanlarının Boş Zamanlarını Değerlendirme Etkinlikleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 2, ss.217-232.

Çağımız insanlarının en önemli problemlerinden biri, zamanın yetmemesidir. Zamanın büyük çoğunluğunu alan iş, bireylere kendileri için boş zaman bırakmamaktadır. Kimileri için zamanın yetersizliği, kimileri için zamanı iyi yönetememe çok büyük bir problemdir. Bu araştırmada; boş zaman ve zaman yönetimi üzerinde durularak, kadın öğretim üyelerinin boş zamanlarını değerlendirme etkinlikleri ele alınmıştır. Kadın öğretim üyelerinin zamanlarının çoğunu iş ve bilimsel uğraşlarla geçirdikleri, ama hayatlarındaki ilk önceliğin aileleri olduğu araştırmanın bulguları arasında yer almaktadır. Devamını Oku…

Aydoğan, İ. ve Şahin, A. E. (2006). Comenius Okul Ortaklıkları Projelerinin, Comenius Amaçlarının Gerçekleşmesine Katkısı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48 (48), 455-480 

Bu çalışmada Avrupa Birliği’nin eğitim alanında yürüttüğü faaliyetlerden Socrates eğitim programının alt dallarından biri olan Comenius Okul Ortaklıkları Projeleri açıklanmıştır. Araştırmanın problemi, Comenius projelerinin, Comenius amaçlarının gerçekleşmesine katkı sağlayıp sağlayamadığıdır. Araştırmanın amacı, Projelerle ilgili yapılan çalışmaların, okulların eğitimine olumlu etkilerinin olup olmadığı, öğrencilerin bireysel gelişimine katkı sağlayıp sağlamadığı, dil öğrenimi açısından olumlu gelişmelere yol açıp açmadığıdır. Devamını Oku…

Aydoğan, İ. (2003). Öğretim Ortamında Düşüncenin Gücü. Afyon Kocatepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 200-222

Okulda yapılan eğitim-öğretim etkinliklerinde ve öğrencilerin yüksek başarı göstermesinde önemli olan öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimdir. Öğretmen ve öğrencinin birbirlerini tüm yönleri ile tanıması, öğretmenin öğrenciden beklentisinin yüksek olması ve öğrenciler hakkında olumlu düşünceler geliştirmesi, öğrencinin performansını artırmaktadır. Bu araştırmada eğitimin öneminden bahsedilerek, düşüncenin gücü olarak belirtilen pigmalyon etkisinin öğrenciler üzerinde etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Devamını Oku…

Aydoğan İ. (2002). Etkili Yönetim, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 13, ss.61-75

Bu çalışmada, eğitsel etkinliklerinin yapılmasına ve yönetim sorunlarının çözümüne olanak sağlayan etkili yönetimin önemi vurgulanmıştır. Bu bağlamda yönetimin etkili hale getirilmesi için, yetki devri, okullararası koordinasyon ve liderlik, bilgisayar teknolojisinin kullanımı ve sürekli gelişme üzerinde durulmuş-tur. Sonuçta da eğitim sisteminde etkili yönetimin önündeki engellerin neler oldu-ğunu ortaya koyan bir araştırma yapılmıştır. Devamını Oku…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir