Yönettiği Tezler

Fidan, M.S. (2021). Küresel sermayenin eğitimi yönlendirmesi ve Türk eğitim sistemine etkisi: Rockefeller Vakfı örneği. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İnsanlık tarihinde kapitalizm kadar etkili bir dönüşüm yaşanmamıştır. Bu dönüşüm eğitimsel ve siyasal araçlarla gerçekleşmiştir. Bu devrimle küresel sermaye güçlerinin doğmasıyla, Rönesans’tan önce devletlere aristokrasi hükmederken artık küresel sermaye hükmetmeye başlamıştır. Bu dönüşümün siyasal aracı eğitim kurumları da küresel sermayenin talepleri doğrultusunda yapılandırılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada küresel sermayenin Türk Eğitim Sistemin yapılandırılmasında etkili olduğu tezi savunulmaktadır. Bu araştırmada ayrıca Türk Eğitim Sisteminde küresel sermayenin rolü ve etkisi Rockefeller Ailesi örneği üzerinden ortaya konulması amaçlamaktadır. Rockefeller Ailesi tarafından kurulan vakfın Amerikan kapitalizminin siyasi ve ekonomik çıkarlarını arttırma girişimlerinin bir sonucu olduğu öne sürülmektedir.  Devamını Oku…

Yener, M. Ç. (2021). Kutsal kitaplarda yönetim kavramı üzerine karşılaştırmalı bir analiz. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Bu araştırmanın amacı, toplumun düzenini, birlik ve beraberliğini tesis etmek hususunda önemli bir etken olan yönetim konusunu, Kutsal Kitaplardan; Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’ân’ı Kerim çerçevesinde incelemektir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle yönetim konusu araştırılmış, ardından bahsedilen Kutsal Kitaplarda yönetim ile ilişkilendirilen kavramlar açıklanarak ele alınmıştır. İlk bölümde, tarihin her döneminde ve her toplumda var olan yönetim ve yönetim unsurlarına değinilerek, değişen zaman ile birlikte ortaya konulan farklı yönetim yaklaşımları açıklanmış, din ve yönetim bağlamı incelenmiştir. İkinci bölümde ilahi dinlerin temel kaynakları; Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’ân’ı Kerim ile ilgili tarihsel ve içeriksel genel bilgiler verilerek, bu kitapların bölümleri açıklanmıştır.  Devamını Oku…

Cellek, B. (2020). Eğitimde nezaketin önemi ve gerekliliği üzerine bir inceleme. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Toplumda var olan âdâb-ı muâşeret kavramı, nezaket kuralları ile bir arada anılmaktadır. İnsanlar huzurlu bir toplumda yaşamak için bu kuralları mutlaka bilmeli ve uygulamalıdır. Bu araştırmanın amacı, güzel ahlakın simgesi olan nezaket kurallarının, eğitim sürecinde nesillere aktarılmasının önemi ve gerekliliğini incelemektir. Bu doğrultuda nezaket, ahlak ile ilişkilendirilerek incelenmiştir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden belge tarama (doküman analizi) yöntemi ve genel tarama tekniği kullanılmıştır. Bu teknikler doğrultusunda, nezaket kavramı; estetik, ahlak, huy, edep, adap kavramları ile birlikte incelenmiştir. Ardından eğitim kavramı; öğretim, ahlak, kültür, sanat kavramları ile birlikte açıklanmıştır. Son kısımda ise nezaket kurallarının öğretiminde aile ve öğretmenin yeri, önemi ve gerekliliği incelenmiştir. Devamını Oku…

Yanık, S. N. (2020). Eğitim ve mekân ilişkisi üzerine bir inceleme. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Bu araştırmanın amacı, eğitim ve mekân arasındaki ilişkiyi belirlemek, incelemek ve eğitim mekânlarının nasıl olması gerektiği konusunda çıkarımlar yapmaktır. Bununla birlikte eğitimin tanımı ve kapsamı, eğitim yapıları ve tarihsel gelişimleri, eğitim yapılarının mimari tasarım faktörleri ve fiziksel özellikleri, mekânın tanımı, eğitimde mekânın dikkate alınmasının gerekliliği ve okulların mekânsal anlamda nasıl olmaları gerektiği konusundaki görüşlerin incelenmesi de amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda eğitim ve mekân kavramları ve bu kavramlarla ilgili olduğu varsayılan motivasyon, iletişim, zaman, kültür, kimlik ve insan kavramları üzerinde durulmuştur. Eğitim, mimari, psikoloji, felsefe ve sanat tarihi alanındaki çalışmalar araştırılmış ve incelenmiştir. Bu araştırma doküman analizi yöntemiyle şekillenen nitel bir araştırmadır. Devamını Oku…

Balkaş, G. (2020). Çocuk ve sanat ilişkisi üzerine bir inceleme. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Bu çalışmada çocuk ve sanat ilişkisi ele alınmıştır. Araştırmanın problemi olarak sanat eğitimi ve çocuk arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde araştırmanın konusu, amacı, önemi ve problemleri ele alınmıştır. İkinci bölümde sanat ve sanat ile ilgili kavramlar, üçüncü bölümde çocuk gelişimi, dördüncü bölümde çocuk ve sanat ilişkisi çalışılmıştır. Çalışmanın beşinci bölümünde yöntem ile ilgili konulara, altıncı bölümde bulgulara yer verilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, sanat çocukların gelişimine her yönden olumlu katkı sağlamaktadır. Bu olumlu katkıya rağmen Türkiye’de çocuklara sağlanan sanat eğitim sürecinde birtakım sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlar; sanat içerikli derslerin saatinin az oluşu, okullarda sanat atölyelerinin ve yeterli malzemenin bulunmaması, sayısal ve sözel derslerde sınavda soru çıkması nedeniyle sanatsal içerikli derslere gereken önemin verilmemesi ve öğretmenler yetersizlikleri şeklinde sıralanmaktadır. Devamını Oku…

Yılmaz, F. (2020). Kutadgu Bilig’de eğitim ve yönetim. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Bu araştırma, Eski Türk kültürü çerçevesinde yazılan ilk Türk- İslam eseri olan Reşit Rahmeti Aratın çevirisi Kutadgu Bilig adlı eserde; eğitim metodu, içeriği ve niteliği; yönetim kavramı ve yönetimin unsurları konularında yapılan bir literatür taramasıdır. Araştırma için özellikle birincil (kitap, ansiklopedi, ciltli eserler) kaynaklara başvurulmuş, konunun benzer ve farklı yönlerini ele alan ve farklı alanlarda yapılmış çalışmaların konu ile ilgili kısımları da incelenmiştir. Amaç; Eski Türk eğitim ve yönetim anlayışından yola çıkarak günümüzdeki eğitim ve yönetim alanlarındaki sorunlara çözüm önerileri sunmaktır. Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig’de insanı temele almış ve önce insanın kişilik ve ahlak eğitimini öne çıkarmış, ardından yaptığı işle (yönetim) ilgili eğitimin gerekli olduğunu vurgulamıştır. Eserde akıl ve bilginin önemi ve insanın bu dünyada ve öbür dünyada mutlu olmasını sağlayacak yollar öğütlenmiştir. Devamını Oku…

Davulcu, Ü. (2019). Necip Fazıl Kısakürek’e göre gençlik ve eğitimi. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Bu araştırmanın amacı toplumun geleceğini temsil eden gençlerin ideal bir birey olarak hangi vasıflarla ve nasıl bir eğitim sistemi içerisinde yetişmesi gerektiğini Necip Fazıl Kısakürek’in düşüncelerinden yola çıkarak ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle Necip Fazıl’ın düşünce dünyasında öne çıkan başlıklar incelenmiş devamında gençlik ve eğitime dair düşünceleri araştırılmıştır. Toplum hayatı içerisinde önemli bir yere sahip olan gençlik ve eğitim kavramları Necip Fazıl’ın bu başlıklarla ilgili ayrı bir kitap yazmamasına rağmen eserleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Necip Fazıl’ın düşüncelerinde gençlik ve eğitim kavramlarının daha iyi anlaşılması için ilk bölümde Necip Fazıl’ın düşünce dünyasında öne çıkan başlıklar incelenmiştir. İkinci bölümde gençliğe dair düşünceleri ile ideal gencin sahip olması gereken vasıflar incelenmiştir. Devamını Oku…

Tuncer, S. (2019). Hilmi Ziya Ülken ve Mümtaz Turhan’ın eğitimle ilgili görüşleri. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu dönemlerde eğitim sistemi, Osmanlı Devleti’nden kalan oldukça eskimiş ve çağın gereklerinin gerisinde kalmış bir eğitim sistemiydi. Mevcut sistem, eğitimden beklenenleri sağlama açısından eksik kaldığı gibi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi açısından beklentileri karşılayacak nitelikte değildi. Ülkenin gelişmesi, vatandaşlık bilinci, kalifiye eleman yetiştirilmesi vb. hususlarda eğitimin öneminin farkında olan bilim insanları, mevcut bozuk sistemin iyileştirilmesi adına araştırmalar yaparak sistemi istenilen seviyeye getirmek için yol haritaları oluşturmaya çalışıyordu. Çalışmamızda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemlerindeki eğitim sisteminin iyileştirilmesi çalışmaları ve bu çalışmalarda izlenecek olan yolları tarif eden bilim insanlarından Hilmi Ziya Ülken ve Mümtaz Turhan’ın görüşlerine yer verilmiştir. Devamını Oku…

Mutluer, S. (2019). Bir sorun olarak okul yönetiminde ahlak olgusu. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Geçmişten günümüze ahlak konusuna; sosyal hayatta, eğitim sis¬temlerinde ve kurumlarda temel amaç olarak değinilmiştir. Toplumu şekillendirmede büyük bir etkiye sahip olan eğitim sistemlerinde ise ahlak kavramına öncelikli bir yer verilmiştir. Eğitim sisteminde ahlakın oluşumunda eğitim yöneticilerinin ve özellikle okul yöneticilerinin ahlaki değerleri ve davranışları büyük önem taşımaktadır. Bu tez çalışmasında, günümüzde küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte yaşanan hızlı sosyal değişimler nedeniyle önemi artan ahlak ve eğitim kavramları çeşitli yönleriyle ele alınarak, okul yönetiminde ahlakın önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Çalışmada, okul yöneticilerinin, ahlaki sorumlulukları konusundaki duyarlılıkları ile algıları ve ahlaki tutum ve davranışların okul yönetimindeki etkililiği incelenmiştir. Çalışmanın bölümleri genel hatlarıyla şu şekilde sıralanmaktadır. Devamını Oku…

Altuntaş, H. (2019). Beden Eğitimi ve spor dersinin Türk eğitim sistemindeki yeri. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Eğitim bir milletin sahip olduğu, devletin gelişmesini sağlayan en önemli unsurdur. Bu nedenle böyle bir çalışma yapılması düşünülerek ” Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Türk Eğitim Sistemindeki Yeri ” konusu araştırılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada Beden Eğitimi ve Spor bilincinin getirdiği hareketle geçmişimizden ilham alıp gelecekle bağlantı kurarak, günümüz durumunu gözler önüne serip geleceğe ışık tutabilme açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu çalışmanın amacı; beden eğitimi ve sporun toplumlar üzerindeki etkilerinin araştırılması, beden eğitimi ve spor dersinin eğitim-öğretimdeki yerinin araştırılması ve bu konuda araştırma yapacak bilim insanlarına yardımcı olmaktır. Araştırmanın başlangıcında eski toplumlarda beden terbiye edilmesi ve sporun ortaya nasıl çıktığı, nasıl gelişim gösterdiği, toplumlar üzerindeki etkileri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Devamını Oku…

Arabacı, S. (2019). Okul yönetiminde ahlak olgusu. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Yönetim ve ahlak kavramının geçmişi insanlığın varoluşu kadar eskidir. Çünkü her iki kavram da insan ilişkileriyle ilgilidir. Günümüzde insan ilişkileri artmış ve daha da karmaşıklaşmıştır. Ahlak; toplumsal düzenin sürdürülmesi için olmazsa olmazlardandır. Toplumlarda her geçen gün önemi artan ahlak kavramı okul yönetimi alanında da çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü okullar bir toplumun geleceğinin inşa edildiği yerlerdir. Bu nedenle okul yöneticileri, okulların amaçlarını gerçekleştirmek için ahlak kavramına önem vermelidir. Ayrıca okul yöneticileri birtakım ahlaki niteliklere sahip olmalı ve okulları yönetirken bu ahlaki ilkeler doğrultusunda hareket etmelidirler. Yönetici davranışları okullarda ahlakın oluşumunda büyük bir öneme sahiptir. Bu sebeplerden dolayı, bu çalışmanın amacı yönetim ve ahlak kavramlarını inceleyerek ahlak olgusunun yönetimin bir alt alanı olan okul yönetiminde gerekliliğini ortaya çıkarmaktır. Devamını Oku…

Yılmaz, D. (2018). Türkiye’nin öğretmen yetiştirme politikalarında paradigma sorunu. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Türkiye’de öğretmen yetiştirme politikaları son zamanlarda tartışılan bir konudur. Çünkü öğretmen eğitim-öğretim sürecinin en önemli unsurudur. Bu nedenle öğretmenlerin nasıl yetişmesi gerektiği, hangi nitelik ve standartlara sahip olması gerektiği önemlidir. Paradigmalar ise tüm düşünceleri oluşturan bir altyapı gibidir. Bireyler, paradigmaların sunduğu kalıplarla düşünür ve olgular oluşturur. Bu nedenle öğretmen yetiştirme politikalarını paradigmalar ışığında değerlendirmek, bir binanın temelinin nasıl bir zemine kurulduğunu incelemek gibidir. Bu araştırmayı yaparken de elbette geçmişten günümüze taşınmış olan eğitim mirasını araştırıp değerlendirmek gereklidir. Bu çalışmada öncelikle paradigma kavramı incelenmiş, geçmişten günümüze paradigma değişiklikleri konusuna değinilmiş ve Türkiye’nin eğitim paradigması araştırılmıştır. Devamını Oku…

Cihan, E. Z. (2017). Türk kültür ve modernleşmesinde kadın ve eğitimi. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Bu çalışmada geleneği ve geleneksel olanı reddeden; yeniliği ve yeniyi savunan modernizmin, Türk kültür ve modernleşmesinde kadın ve eğitimine etkileri incelenmiştir. Çalışma da ilk olarak kültür ve medeniyet kavramları tanımlanmış, aynı zamanda kültürün unsurları açıklanmıştır. İkinci bölümde İslamiyet öncesi, İslami dönem ve Osmanlı dönemleri ayrı ayrı olmak üzere Türk kültüründe kadının yeri ve önemi ile kadının statüsü analiz edilmiştir. Daha sonra modernizm kavramının tarihsel gelişimi açıklanmış; Modernizm ve müslümanların konumuna değinilmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde ise modernizm ve kadın konusu; modernleşmenin Batı toplumundaki kadına etkisi, modernleşmenin Türk kadınına etkisi, modernleşme ve müslüman kadının değişimi göz önüne serilmiştir. Araştırmanın son bölümünde ise Türk Modernleşme sürecinde kadın eğitimi; Tanzimat ve 1. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemleri olmak üzere eğitime etkileri yer almaktadır. Devamını Oku…

Küçükçene, M. (2017). Eğitim yönetiminde adalet olgusu. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Toplumlarda uyum ve düzenin devamı için adalet olmazsa olmazlardandır. Kişilerin birbirlerinin haklarını çiğnemeden hayatlarını devam ettirmesi adalet ve saygı çerçevesinde gerçekleşecektir. Bugün insanların birbirleri ile olan etkileşimi artmış ve adalet, üzerinde durulması gereken daha da önemli bir kavram haline gelmiştir. Toplumda olduğu gibi her örgütün kendi hedeflerini gerçekleştirmesinde ve çalışanlarının memnuniyetini sağlamasında da adalet önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda, eğitim örgütlerinde adalet kavramının incelenmesi ve açıklanması, örgüt çalışanları ve örgütlerde bir farkındalık oluşturacaktır. Aynı zamanda çalışanların örgüte olan bağlılığını, mesleki başarılarını, performanslarını, motivasyonlarını, örgütsel vatandaşlık davranışlarını ve çalışanlar arasındaki etkileşim ve iletişimi de olumlu yönde etkileyecektir. Bu çalışmanın amacı ise adalet kavramı konusunda kavramsal bir analiz yapmak ve bu analiz çerçevesinde eğitim yönetimi alanındaki adalet olgusunun gerekliliği, önemi ve etkileri üzerine inceleme yapmaktır. Devamını Oku…

Özbal, N. (2017). Estetik eğitim. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bu araştırmanın amacı, eğitimde estetiğin etkilerini, önemini belirlemek ve uygulamalarının gerekliliğini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda; estetiğin tanımı ve kapsamı, güzel kavramı, estetik ve sanat, estetik duygu gelişimi, eğitimde estetik bakış açısının kazandırılmasının önemi, okul mekânlarının estetiği, Batı ve Doğu filozoflarının estetik ve eğitim ile ilgili görüş ve çalışmaları ve sanat merkezli eğitim konuları araştırılmıştır. Çalışmanın giriş bölümünde, “Estetik”in kapsamı üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde, eğitim, eğitim ve kültür, eğitimin tarihi gelişimi ele alınmıştır. İkinci bölümde estetiğin tanımı, estetik ile ilgili terimler, güzel, Batı dünyasında ve Türk düşünce tarihinde estetik algısı, sanat, İslam estetiği ve sanatı ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise, estetik eğitim ve sanat merkezli eğitim ele alınmıştır. Araştırma teorik olarak çalışıldığı için “Estetik”, “Sanat ve Estetik”, “Sanat ve Eğitim”, “Estetik ve Eğitim” gibi konu başlıklarında kitaplar, akademik yayınlar; yüksek lisans ve doktora tezleri, makaleler, yabancı kaynaklı tez ve makalelerden yararlanılmıştır. Araştırmada toplanan veriler, literatür taramasıyla elde edilen yerli ve yabancı kaynaklı veriler ile sınırlı kalmıştır. Ayrıca elde edilen estetik ile ilgili çalışmalarda Batı kültürü hâkimiyetinin söz konusu olduğu görülmüştür.  Devamını Oku…

Altunbulak, C. (2011). İlköğretim ikinci kademedeki boşanmış ve tam aileye sahip öğrencilerin okul başarıları ve okulda karşılaştıkları problemlerin incelenmesi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim ikinci kademedeki boşanmış ve tam aileye sahip öğrencilerin, okul başarıları ve problemlerinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini, Kayseri şehir merkezindeki 16 farklı ilköğretim okuluna devam eden, 217’si tam aileye, 214’ü boşanmış aileye sahip, 6., 7. ve 8. sınıflara devam eden toplam 431 öğrenci (221’i kız, 210’u erkek) oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak, öğrencilerin ağırlıklı not ortalamaları ve demografik özelliklerini öğrenmek için “Kişisel Bilgi Formu”, problem durumlarını tespit etmek için ?Problem Tarama Envanteri? kullanılmıştır. Verilerin analizinde, bağımsız gruplar için t testi, tek yönlü varyans analizi, ki-kare testi ve ileri istatistik testlerden Tukey testi kullanılmış, anlamlılık değeri için p<.05 kabul edilmiştir.Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin okul başarılarının, aile yapısına (tam-boşanmış aile), anne-babanın eğitim ve ailenin gelir düzeyine, sınıf düzeyine, boşanmadan sonra birlikte kaldığı ebeveynin yeni bir evlilik yapma durumuna, yanında kalmadığı ebeveyni ile görüşme sıklığı değişkenlerine göre anlamlı şekilde farklılaştığı ancak, öğrencilerin okul başarılarının, boşanmadan sonra anne ya da babasından kiminle kaldığı, cinsiyetleri ve boşanmadan sonra geçen süre değişkenine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Devamını Oku…

Gündoğdu, F. B. (2010). Ortaöğretim kurumlarında karakter eğitimi sorunu. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Bu araştırmada ortaöğretim kurumlarında karakter eğitimi sorunu ele alınmıştır. Araştırmada Kayseri ili merkezindeki ortaöğretim kurumlarındaki karakter eğitimi sorununun ele alınması amaçlanmıştır.Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Kayseri ili merkezindeki ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi 2009-2010 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Kayseri ili, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinden tesadüfi olarak seçilen yirmi okuldan ankete katılmayı kabul eden 303 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri alanyazın taraması ve anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Çözümlemeler bu anketler üzerinden yapılmış ve veriler öğretmenler için çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırmada bilgi toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket formunun hazırlanmasında ilgili literatür taranmış ve öğretmen ve uzman görüşleri de dikkate alınmıştır. Anketlere verilen yanıtlar bilgisayara işlenmiş, SPSS 13.0 paket programı ile t-testi ve varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bu bulgular tablolar halinde yorumlanmıştır. Devamını Oku…

Sucu, H. Ö. (2009). Üstbilişsel öğrenme stratejilerinin yabancı dil eğitiminde okuma yeteneğinin geliştirilmesine etkileri ve öğretimi (Nevşehir Üniversitesi örneği). Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Bu araştırmada öncelikle, Nevşehir Üniversitesi’nde eğitim görmekte olan öğrencilerin dil öğrenme stratejilerini kullanma profilleri ortaya çıkarılmış ve bağımsız değişkenlere göre, öğrencilerin strateji kullanım düzeyleri arasındaki anlamlı farklılıklar incelenmiştir. Buna ek olarak, etkili strateji eğitimi ile öğrencilerin, İngilizce okuduğunu anlama yeteneğini geliştirmek için, dil öğrenme stratejilerinin özellikle üst bilişsel stratejilerin öğretimine ve bilinçli bir şekilde kullanımına katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Uygulama kapsamında, Nevşehir Üniversitesi öğrencilerine, dil öğrenme stratejisi anketi uygulanarak toplanan veriler, betimsel istatistik teknikleri, MannWhitney-U ve Kruskal Wallis testleri kullanılarak çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Anket formu ile birlikte, öğrencilerin İngilizce okuduğunu anlama başarısı yapılan bir test sonucunda notla değerlendirilmiş ve belirlenen öğrenci başarısı ile yabancı dil öğrenme stratejileri kullanımı arasındaki farklılıklar değerlendirilmiştir. Devamını Oku…

Güngör, İ. (2006). Öğrenmeyi Öğrenme Eğitiminin Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik ile Türk Dili ve Edebiyatı Dersleri Sınav Başarısına Etkisi (Kayseri İli Örneği). Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Bu araştırmada, öğrenmeyi öğrenme eğitimi verilerek, öğrencilerin öğrenme düzeyinde, dolayısıyla başarılarında bir gelişme olup olmadığı, olmuşsa diğer gruba ve öntest sonuçlarına göre sontest ile aralarında anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma, amaçlı seçim yoluyla seçilen iki gruba öntest uygulayarak, daha sonra deney grubuna 13 haftalık öğrenmeyi öğrenme eğitimi verilerek ve eğitim sonrasında da her iki gruba sontest uygulayarak gerçekleştirilmiştir. Bu bakımdan deneysel bir araştırmadır. Araştırmada, Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi ve Sami Yangın Anadolu Lisesi amaçlı seçim yöntemi ile seçilmiş olup, belirtilen birinci lise deney grubunu, ikinci lise ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Her iki okulun lise birinci sınıflarına, liselerin dört yıllık olmasından sonra kayıt edilen öğrenciler oluşturmuştur. Bu bağlamda araştırmaya deney grubu olarak 150, kontrol grubu olarak da 120 öğrenci alınmıştır. Devamını Oku…